Financiële toelichting

Deze financiële toelichting heeft betrekking op het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en de brancheverenigingen Groep Algemene Uitgevers (GAU), GEU, Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en NDP Nieuwsmedia. Lees alle genoemde bedragen x 1.000.

 

2016 is voor het NUV een bewogen jaar geweest waarin een grote reorganisatie is doorgevoerd. De begroting was door de Algemene Ledenvergadering eind 2015 voor de eerste helft van 2016 goedgekeurd, met een opdracht om in het eerste halfjaar antwoord te geven op de volgende vragen: welke strategische positie moet het NUV in de komende jaren innemen, welke inhoudelijke koers past daarbij en wat is een optimale en toekomstbestendige organisatievorm, mede in relatie tot de brancheverenigingen, en welke kosten zijn daaraan verbonden?

Dit heeft geresulteerd in een stevige reorganisatie van het NUV, waarin een duidelijke focus op thema’s is aangebracht, de kosten met ruim 25 procent zijn gedaald en de kostenstructuur flexibeler is geworden. De reorganisatie is na ook een positief advies van de Ondernemingsraad op 1 juli 2016 geëffectueerd.

 

De verwachte kosten van de totale reorganisatie en de kosten van leegstand van de huisvesting tot het einde van het lopende huurcontract als gevolg van de reorganisatie, zijnde € 828, is in 2016 in de resultatenrekening als last genomen. Dit bedrag is als volgt gefinancierd: vrijval uit de garantiereserves (zie de paragraaf Vermogen) van de brancheverenigingen € 317, vrijval uit de garantiereserve van het NUV € 106, vrijval uit de continuïteitsreserve van het NUV € 106 en het restant per saldo (inclusief resultaat huishouding) ten laste van de algemene reserve.

 

Inkomsten

De inkomsten van het NUV, de WU en de brancheverenigingen bestaan uit: de contributies van leden 72,3 procent (2015 72,1 procent), Reprorechtgelden 7,3 procent (2015 10,1 procent), werkgeversbijdragen 1,3 procent (2015 1,4 procent) en dividenduitkering Coöp BUG 19,1 procent (2015 16,5 procent).

 

De totale inkomsten bedroegen in 2016 € 6.071, een daling van € 390 ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt door: lagere contributieheffing door het NUV als gevolg van de reorganisatie en de daarbij doorgevoerde besparingen (€ -270), lagere ontvangst van de Reprorechtgelden (€ -204), hogere dividenduitkering Coöp BUG (€ +93) en lagere werkgeversbijdragen (€ -9).

Bij de Reprorechtgelden spelen twee zaken een rol. Het kopieergedrag is opnieuw geanalyseerd en het blijkt dat er – in lichte mate - meer gekopieerd is. Maar door de uitspraak van het Europese Hof in de HP-Reprobel zaak gaat het wettelijk deel naar de auteurs, vandaar deze grote daling van de Reprorechtgelden.

 

Coöp BUG betreft inkomsten (dividenduitkeringen) uit het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging van Boekenuitgeversgroepen U.A. en derhalve uit de indirecte deelneming in het kapitaal van Centraal Boekhuis BV. Leden zijn de brancheverenigingen GAU, GEU en MVW (A-leden) en de leden van deze brancheverenigingen (B-leden).

In zowel 2016 als 2015 waren de dividenduitkeringen hoog, doordat dit uitkeringen betreffen uit de winstreserve van het Centraal Boekhuis BV. Vanaf 2017 zal sprake zijn van dividenduitkeringen uit de normale bedrijfsuitoefening.

 

Contributie

De totale contributie-inkomsten bedragen in 2016 € 4.389 (2015 € 4.659). Deze contributie-inkomsten zijn als volgt te verdelen: GAU € 668 (2015 € 657), GEU € 480 (2015 € 498), MVW € 200 (2015 € 202), NDP Nieuwsmedia € 1.600 (2015 € 1.600), MMA € 236 (2015 € 255), WU € 177 (2015 € 182) en NUV € 1.028 (2015 € 1.265).

De contributie die de leden aan het NUV, de WU en brancheverenigingen betalen, wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde omzetten. Hiervoor gelden contributiestaffels. De contributie wordt berekend op basis van de gerealiseerde omzetten van het jaar daarvoor. Voor 2016 was dus de omzet 2015 van de leden leidend.

De omzetten worden door de leden rechtstreeks aan het extern onderzoeksbureau ABF Research verstuurd door het invullen van de omzetenquête. Vanaf 2017 wordt de naam omzetenquête gewijzigd in ‘Jaaropgave Contributie’.

 

Uitgaven

De totale kosten (exclusief reorganisatiekosten) van NUV, WU en brancheverenigingen bedragen in 2016 € 4.937 (2015 € 5.383). De personeels-, huisvestings- en kantoorkosten bedragen in 2016 € 2.879, zijnde 58,3 procent van de totale kosten en zijn als vast aan te merken. In 2015 bedroegen deze kosten € 3.680, zijnde 68,2 procent van de totale kosten.

Door de aanpassing van de organisatie als gevolg van de reorganisatie zijn de vaste kosten gedaald met ruim € 800, evenals de verhouding vaste en variabele kosten.

De overige kosten betreffen voornamelijk activiteitgebonden kosten van met name de brancheverenigingen.

 

Formatie

De medewerkers van het NUV, WU en brancheverenigingen zijn in dienst bij het NUV. Per ultimo 2016 zijn er 23,3 fte’s (waarvan 56 procent vrouw en 44 procent man) in dienst, in 2015 32,1 fte’s.

In de begroting 2017 is rekening gehouden met 24,8 fte’s.

 

Vermogen

Het NUV, de WU en de brancheverenigingen hebben naast de algemene reserve een garantievermogen van eenmaal de personeelslast, met uitsluitend als doel om bij eventuele liquidatie aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het garantievermogen bedraagt per ultimo 2016 € 2.362. Het NUV kent nog een afzonderlijke continuïteitsreserve. Deze reserve is bedoeld om financiële tegenslagen het hoofd te kunnen bieden en knelpunten in personele en organisatorische sfeer op te kunnenlossen. Per ultimo 2016 bedraagt deze reserve € 209.

De brancheverenigingen kennen bestemmingsfondsen (onder andere werkgeversbijdragen) en bestemmingsreserves (onder andere KVB Boekwerk, Renew the Book).

De totale vermogenspositie van NUV, WU en brancheverenigingen bedraagt per ultimo 2016 € 9.656.

 

Beleggingsbeleid

Overeenkomstig de wens van de Stuurgroep Financiën zijn de te beleggen gelden op een spaarrekening geplaatst. De liquide middelen zijn verdeeld over meerdere banken.

 

Overige

De brancheverenigingen, het NUV en de WU stellen jaarlijks een eigen jaarrekening en begroting op, hebben een eigen bestuur en leggen verantwoording af aan de eigen ledenvergadering.

Er zijn goede afspraken gemaakt over doorberekeningen vanuit het NUV naar de WU en de brancheverenigingen. De Stuurgroep Financiën, bestaande uit de penningmeesters van NUV, WU en brancheverenigingen, adviseert over onder andere deze afspraken. De Stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen.

De begrotingen voor het jaar 2017 zijn voor NUV, WU en brancheverenigingen in de algemene ledenvergaderingen in het najaar goedgekeurd.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.