De mediabedrijven en uitgeverijen investeerden in 2016 zwaar in innovatie van de portfolio’s. Zij weten de consument en professional steeds beter te bedienen door hun content ook digitaal op pc, tablet en mobiel aan te bieden. Zo groeide het aantal digitale abonnementen op dagbladen sterk, is de 360 graden visie leidend bij elk succesvol magazine merk, steeg de afzet van e-books, transformeren wetenschappelijke en vakinformatieve mediabedrijven zich tot dienstverlener en softwareleverancier en zijn nieuwe en vernieuwde leermiddelen met de inzet van ICT in staat om de leerinhoud automatisch aan te passen aan de leerling. De noodzakelijke continue innovatie binnen de bedrijven vraagt blijvende hoge investeringen, zowel in ICT als in personeel dat nieuwe vaardigheden en competenties nodig heeft om bij te dragen aan de toekomst. De bedrijven zien die toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) draagt het maatschappelijk en economisch belang van de sector uit, richt zich in de belangenbehartiging op voor lidbedrijven belangrijke thema’s, biedt een platform voor kennisdeling en stelt dienstverlening aan lidbedrijven centraal.

 

In het afgelopen jaar heeft een aantal grote thema’s de aandacht gevraagd van het NUV.

 

Zo is veel tijd besteed aan het ontwerpen van een nieuwe regeling voor de verdeling van de reprogelden. Bij Leenrecht is een regeling overeengekomen voor de repartitie over 2015/2016, maar de situatie is verder volstrekt ongewis. Ook is er overeenstemming bereikt over de verdeling van gelden uit Thuiskopie. Tot slot is een nieuwe Readerregeling universiteiten bijna afgerond.

Bij al deze dossiers is de grote hinder van de HP-Reprobel uitspraak steeds duidelijker. Vanuit het NUV wordt dan ook aangedrongen op een spoedige reparatie van de HP-Reprobel zaak; artikel 12 van het voorstel Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt voor Europa (DSM) moet dat mogelijk maken.

Uitgevers ondervinden grote schade van deze uitspraak. Alleen al de schade in vergoedingen uit Reprorecht en Thuiskopie bedraagt bijna 12 miljoen euro (een uitkering van 8 miljoen euro in plaats van 20 miljoen euro, inclusief een eenmalige uitkering uit Thuiskopie). Daar bovenop komt nog mogelijke schade uit het ontbreken van vergoedingen uit Leenrecht en Readerregelingen, totaal bijna 6 miljoen euro.

 

Andere thema’s die veel aandacht vergden waren de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsvoorwaarden (DBA), de ontwikkeling van de modelovereenkomsten, de btw-verlaging op digitale uitgeefproducten, het uitgeversrecht voor nieuwsuitgevers, privacy, de pensioenparagraaf in de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) en de invoering van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB).

 

Naast deze thema’s die relevant zijn voor de lidbedrijven is gewerkt aan de interne organisatie. In de eerste helft van 2016 is het NUV gereorganiseerd en vanaf 1 juli wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe organisatie.

 

In 2015 heeft Van Spaendonck Brancheadvies - na een groot aantal gesprekken met lidbedrijven, bestuurders en medewerkers van het NUV en de brancheverenigingen - een rapport uitgebracht waarin de opvattingen van deze betrokkenen over het NUV en hun wensen ten aanzien van een ‘NUV nieuwe stijl’ helder verwoord zijn. Op basis van dat rapport heeft het Algemeen Bestuur van het NUV ondergetekende als interim-directeur aangetrokken, met de opdracht om op basis van het rapport en de opvattingen van het Algemeen Bestuur het NUV te reorganiseren aan de hand van de volgende uitgangspunten.

 

 • Het NUV moet zich richten op een aantal thema’s:
  • auteursrecht en collectieve rechten (reprorecht, leenrecht, thuiskopie, enzovoort);
  • digitalisering en innovatie;
  • privacy en big data;
  • sociaal beleid en HR.
 • De kosten van de organisatie moeten met 25 procent omlaag.
 • De verhouding tussen vaste en variabele kosten moet veranderen.
 • Er moet een vruchtbare en intensieve samenwerking tussen het NUV en de vijf brancheverenigingen komen.

 

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij een reorganisatieplan opgesteld waarbij een aanzienlijk aantal medewerkers van het NUV boventallig werd. De vaksecretariaten zijn opgeheven en er zijn drie senioradviseurs aangesteld die met elkaar de vier thema’s afdekken die door de lidbedrijven zijn benoemd als thema’s waar de focus op moet liggen. De kosten van het NUV dalen in 2017 met 435.000 euro (een kostendaling van ruim 25 procent) en de verhouding tussen vaste en flexibele kosten is teruggebracht naar tweederde vaste kosten en eenderde variabele kosten (was 92 procent vast en 8 procent flexibel).

 

Verder is in de nieuwe organisatie de afstemming van werkzaamheden met die van de vijf brancheverenigingen (GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia) gezekerd door de instelling van een managementteam. Daarin bespreken de algemeen secretarissen en directeuren van de brancheverenigingen en de directeur van het NUV tweewekelijks de afstemming en coördinatie van werkzaamheden. Per 1 juli 2016 is ondergetekende benoemd als directeur van het NUV.

 

In de nieuwe organisatie staan de belangen van de lidbedrijven en de brancheverenigingen centraal en stellen wij ons steeds de vraag hoe die belangen het best gediend worden. Het antwoord op die vraag is leidend voor de wijze waarop wij met een thema, een dossier of een actualiteit binnen de organisatie omgaan.

 

De activiteiten binnen het NUV en de brancheverenigingen laten zich indelen naar:

 • lobby;
 • belangenbehartiging;
 • dienstverlening;
 • kennisdeling.

 

Voor alle thema’s zijn werkplannen voor 2017 ontwikkeld die de Algemene Ledenvergadering van het NUV in december heeft goedgekeurd.

 

Er zijn ook onderwerpen die voor de lidbedrijven relevant zijn, maar strikt genomen buiten de vier genoemde thema’s vallen. Dat zijn op dit moment de volgende onderwerpen:

 • betalingsverkeer
 • freelancers
 • mededingingsrecht
 • cookiewetgeving
 • btw
 • papier en milieu
 • consumentenrecht
 • juridische aspecten adblockers/reclame
 • kansspelen.

 

Deze dossiers hebben allemaal een eigenaar binnen het NUV of een van de brancheverenigingen.

 

In het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het NUV en de brancheverenigingen veel werk verzet om de belangen van de lidbedrijven zo goed mogelijk te dienen en ook de besturen van alle verenigingen hebben zich ingespannen de juiste onderwerpen te behandelen. Ik wil iedereen danken voor zijn inzet en heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie die nu staat de gewekte verwachtingen kan waarmaken in 2017.

 

Peter Stadhouders

directeur

terug

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.